Stowarzyszenie

     Strona Główna
     Zarząd
     Członkowie
     Statut
     Sprawozdania
     OPP 1%
     Kontakt

Imprezy

     Aktualności
     Nasi Sponsorzy
     Relacje
     Prasa o nas
     Maratony
     Pływanie
     Canicross
     Narty
     Rzuć palenie
     Galeria
     Linki


licznik odwiedzin
21455
od 28 marca 2006 r.Statut Rzeszowskiego Stowarzyszenia „Ruch dla Zdrowia”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „Rzeszowskie Stowarzyszenie Ruch dla Zdrowia”, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa zgodnie z obowiązującym prawem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów na terytorium innych państw.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.
 4. Nazwa podlega ochronie prawnej.

§ 2

 1. Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ stowarzyszenia.

§ 3

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy, do prowadzenia swoich spraw może jednak zatrudnić pracowników, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji dotyczących Promocji Zdrowia lub podobnej działalności.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z założeniami Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowym i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 4

  Celami Stowarzyszenia są:
 1. Promocja aktywnego zdrowego trybu życia, a także wychowania fizycznego, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej.
 2. Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia.
 3. Działanie w celu ograniczania zachorowalności mieszkańców na choroby cywilizacyjne.
 4. Wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej samorządów.
 5. Stworzenie płaszczyzny współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji w/w celów.
 6. Prowadzenie działalności w zakresie:
  1. ochrony i promocji zdrowia;
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  6. promocji i organizacji wolontariatu;
  7. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty,

§ 5

  Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
 1. Przekazywanie rzetelnej informacji na temat wpływu regularnego wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka.
 2. Udział w działaniach propagujących zdrowy tryb życia m.in. Kampanii Aktywności Fizycznej „Postaw Serce na Nogi”, propagującej systematyczny wysiłek jako środek sprzyjający zachowaniu zdrowia, sprawności i długowieczności.
 3. Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie tworzenia warunków do uprawiania sportu (ścieżki rowerowe boiska sportowe, miejsca do uprawiania sportu).
 4. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych i szkoleń w zakresie promocji zdrowia i prowadzenia kampanii zdrowotnych.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 6. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności jak również na rzecz członków stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie. Ich prawa i obowiązki.

§ 6

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

  Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi do Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może zostać osoba krajowa jak i zagraniczna szczególnie zasłużona do rozwoju i propagowania idei Stowarzyszenia.
 4. Kandydat na członka zwyczajnego i wspierającego musi złożyć deklarację członkowską i przedstawić opinię (rekomendację) co najmniej 2 członków stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od doręczenia uchwały. Walne Zgromadzenie rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 6. Nadawanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 9

  Członek zwyczajny ma prawo:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie działania Stowarzyszenia.
 4. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia.

§ 10

  Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia.
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 11

 1. Członek wspierający ma prawo:
  1. Wysuwać kandydatów spośród członków zwyczajnych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  2. Głosować na Walnym Zebraniu.
  3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
  4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia, w zakresie działania Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest:
  1. Opłacić składki członkowskie.
  2. Regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osoba prawną.
 3. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu.
 4. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu, uporczywego nieprzestrzegania regulaminów, lub uchwał władz Stowarzyszenia, bądź też z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Utraty praw, o których mowa w § 8 pkt 1.
 6. Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały organu Stowarzyszenia, która tą godność nadała.

§ 14

 1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie dwóch tygodni od doręczenia uchwały, do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania jest ostateczna.
 2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest w przypadku określonym w pkt c i d §13 zawiadomić członka podając przyczyny ustania członkostwa, wskazać na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków podając w obowiązującym terminie odwołania.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

  Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. Zarząd.

§ 16

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wybór tych władz odbywa się w głosowaniu tajnym, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia odbywającego się w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku ustąpienia, odwołania, albo śmierci członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, ze liczba osób dokooptowanych spośród członków Stowarzyszenia nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. O ile statut nie stanowi inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia odbywającego się w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. Na Walnym Zgromadzeniu można obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w zawiadomieniu o zebraniu, dla omówienia, których to spraw zostało ono zwołane.
 4. Obradowanie nad sprawami nieprzewidzianymi w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu możliwe jest, jeżeli uchwala w tej sprawie zapadnie większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej 3 ogólnej liczby uprawnionych do glosowania.

§ 18

 1. Zarząd zwołuje minimum raz w roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd raz w roku, natomiast sprawozdawczo - wyborcze w roku, w którym kończyła się kadencja Zarządu najpóźniej w terminie do 30 czerwca każdego roku.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. Na pisemny wniosek minimum 1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie trzech tygodni od daty złożenia wniosku. W przypadku nie uczynienia tego w wyżej wymienionym terminie przez Zarząd, jego uprawnienie przechodzi na Komisje Rewizyjna, która powinna zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu przewidzianego dla Zarządu.
 3. Gdyby jednak Komisja Rewizyjna nie zwołała nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie mogą to zrobić w ciągu tygodnia od upływu terminu przewidzianego dla Komisji Rewizyjnej członkowie, którzy wystąpili z ww. wnioskiem.

§ 20

 1. Członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszeniem prasowym, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, w tym za pisemnym potwierdzeniem osobistego odbioru zawiadomienia co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. Powyższy termin ulega skróceniu i wynosi 7 dni jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane na wniosek członków.

§ 21

 1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
  2. Wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu, oraz Komisji Rewizyjnej.
  3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  4. Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu, a także w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
  5. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, jak również ulg i zwolnię od tych składek i świadczeń.
  6. Nadawanie godności członka honorowego.
  7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
  8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
  9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
  10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  11. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Organów Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z 3 do 6 członków, w tym Prezesa oraz jednego lub dwóch wiceprezesów i Sekretarza.
 3. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni.
 4. Zarząd sprawuje swoje funkcje społecznie. Społeczni członkowie Zarządu mogą otrzymywać diety i zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnioną przez siebie pracą w Zarządzie Stowarzyszenia. Zasady zwrotów poniesionych wydatków przygotowuje Zarząd, zatwierdza zaś Walne Zgromadzenie.

§ 24

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia zwanego dalej Biurem.
 2. Pracami Biura kieruje zatrudniony przez Stowarzyszenie Dyrektor Biura Stowarzyszenia zwany dalej Dyrektorem Biura.
 3. Zarząd przygotowuje projekt regulaminu Biura i przedstawia do akceptacji Walnemu Zgromadzeniu.

§ 25

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Ponadto Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu zwołuje posiedzenie dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej polowy jego członków.

§ 26

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
  2. Określanie szczegółowych warunków działania.
  3. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
  4. Przygotowywanie projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu.
  5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
  6. Przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w Statucie i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu.
  7. Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Biura Stowarzyszenia.
  8. Składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
  9. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
  10. Podejmowanie uchwal w sprawach członkowskich Stowarzyszenia.
  11. Powołanie dyrektora Biura i przyznanie mu stosownych pełnomocnictw.
 2. Prezes Zarządu kieruje całokształtem działalności Zarządu, a w szczególności sprawuje:
  1. ogólne kierownictwo,
  2. nadzór nad majątkiem stowarzyszenia i działalnością finansową Stowarzyszenia,
  3. akceptowanie wydatków stowarzyszenia,
  4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia,
  6. składanie oświadczeń woli.
 3. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w § 23 pkt. 2 do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Stowarzyszenia, powołanym do kontroli jego działalności.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykle większością głosów, przy obecności, co najmniej polowy jej członków.
 4. Członkowie komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 271

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
  1. członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 28

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy
 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli majątkowych żądanie wyjaśnień.
 3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 29

  Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
 3. Dochody z ofiarności publicznej.
 4. Wpływy z działalności statutowej.
 5. Dochody z działalności Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Prawo do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia mają: Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes i jeden z członków Zarządu działający łącznie.
 2. Prezes prowadzi w imieniu Stowarzyszenia korespondencje bieżącą, podpisuje pisma, dokumenty, druki itp.
 3. Prezesi Zarządu mogą upoważnić Dyrektora Biura do podpisywania w ich imieniu bieżącej korespondencji, pism, dokumentów, druków itp.

§ 301

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek przez stowarzyszenie lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Uchwalenie zmiany statutu oraz podjecie uchwal w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie wymaga zwykłej większości przy wyżej wymienionym quorum.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statusie zastosowanie mają przepisy ustawy - prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII
Przepisy końcowe.

§ 32

 1. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie założyciele stają się członkami stowarzyszenia.


©2004 RESINET & ©2005 Ruch Dla Zdrowia